ردیف تامین کننده صنعت تاریخ شروع قرارداد تاریخ پایان قرارداد حداقل درصد کمیسیون خرده فروشی حداقل درصد کمیسیون فروش کل اعتبار قرارداد درصد سپرده فوری دوره تسویه حساب تایید شده است ؟ وضعیت قرارداد جزئیات کمیسیون